You are currently viewing 👩‍🏫Vispārējās izglītības pedagogu matemātikā

👩‍🏫Vispārējās izglītības pedagogu matemātikā

Liepājas Liedaga vidusskola ( Reģ.Nr. 3013903300) aicina darbā  vispārējās izglītības pedagogu (matemātikā)

Darba vieta: Liedaga iela 5, Liepāja
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku
Slodze: līdz 1 likmei (pēc tarifikācijas)
Atalgojums: no 1224 EUR pirms nodokļu nomaksas par likmi

Prasības pretendentiem:

 1. Atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši Ministru kabineta gada 11. septembra noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām.
 2. Komunikācijas un sadarbības pra
 3. Augsta atbildības sajūta, precizitāte.
 4. Prasme plānot un organizēt savu darbu.
 5. Pašvērtējuma prasības

Galvenie pienākumi:

 • pildīt pedagoga pienākumus, vadot matemātikas stundas pamatizglītības posmā;
 • veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, sniegt konsultācijas, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • pedagogu aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi);
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu pedagogiem, klašu audzinātājiem;
 • kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām un ārējo normatīvo dokumentu prasībām;
 • pilnveidot savas profesionālās kompetences;
 • ievērot darba kārtību un ētikas normas.

Iesniedzamie dokumenti

• Motivācijas vēstule
• Dzīves un darba apraksts (CV);
• Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Amata pretendenti dokumentus var iesniegt Liepājas Liedaga vidusskolā, Liedaga ielā 5, Liepājā, LV-3416, līdz 2024. gada 16. februārim:
• nosūtot pa pastu (pasta zīmogs);
• Nosūtot uz e-pasta adresi: personalsliedagavsk@liepaja.edu.lv

Informācija par personas datu apstrādi:

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Liedaga vidusskola”, adrese: Liedaga iela 5, Liepāja, tālrunis: 63 431 772, elektroniskā pasta adrese: liedagavsk@liepaja.edu.lv.

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama mājaslapā www.liedagavsk.liepaja.edu.lv sadaļā Dokumentācija – Citi.