You are currently viewing 👩‍💼Vietnieks izglītības jomā 7.-12.klasēs

👩‍💼Vietnieks izglītības jomā 7.-12.klasēs

Aicinam pievienoties vadības komandai un pieteikt savu kandidatūru uz vakanci direktores vietniece/vietnieks izglītības jomā 7.-12.klasēs.

Iesniedzamie dokumenti 📬 Motivācijas vēstule 📝 Dzīves un darba apraksts (CV)

Amata pretendenti dokumentus var iesniegt līdz 2024. gada 16. februārim: nosūtot uz e-pasta adresi:  personalsliedagavsk@liepaja.edu.lv.

📑Amata apraksts

Darba vieta: Liedaga iela 5, Liepāja
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku
Slodze: 1.0 likmes
Atalgojums: alga par 1 likmi no 2100,- pirms nodokļu nomaksas

Prasības pretendentiem

 • atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 11.
 • septembra noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo
 • izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences
 • pilnveides kārtību” prasībām.
 • pedagoģiskā darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi
 • pārzina izglītības standartu un programmu,
 • ir labas analītiskās spējas,
 • spēja strādāt individuāli un komandā,
 • vēlēšanās nepārtraukti izglītoties un rosināt to darīt citiem skolotājiem atbilstoši
 • jaunākajām tendencēm un aktualitātēm profesijā;
 • pārzina izglītības jomu reglamentējošos normatīvos aktus un orientējas tajos;
 • ir labas darba organizatoriskās un vadības prasmes;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos pildīt;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • labas prasmes darbā ar biroja tehniku un lietišķo programmatūru.


Galvenie pienākumi

 • nodrošina izglītības programmu īstenošanu atbilstoši Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu prasībām;
 • koordinē skolas iekšējās kārtības normatīvo aktu izstrādi;
 • piedalās pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • komplektē klases;
 • izstrādā un precizē mācību stundu sarakstu;
 • plāno un organizē skolēnu pārbaudes darbu norisi;
 • koordinē mācību priekšmetu olimpiāžu norisi;
 • atbilstoši savai kompetencei sagatavo pārskatus un atskaites;
 • organizē individuālu atbalstu izglītojamajiem, veicina viņu karjeras attīstību;
 • nodrošina izglītības iestādes metodiskā darba un kvalitātes vadību;
 • plāno un informē pedagogus par profesionālās kompetences pilnveides iespējām;
 • nodrošina pedagogu profesionālās darbības novērtēšanu;
 • nodrošina metodisku atbalstu jaunajiem pedagogiem;
 • piedalās izglītības iestādes attīstības plānošanā, tostarp attīstības plāna un
 • jaunas izglītības programmas izstrādē vai pielāgošanā;
 • piesaista dažādus projektus, lai attīstītu izglītības iestādi;
 • ievēro izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.


Iesniedzamie dokumenti

• Motivācijas vēstule
• Dzīves un darba apraksts (CV);
• Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Amata pretendenti dokumentus var iesniegt Liepājas Liedaga vidusskolā, Liedaga ielā 5, Liepājā, LV-3416, līdz 2024. gada 16. februārim:
• nosūtot pa pastu (pasta zīmogs);
• Nosūtot uz e-pasta adresi: personalsliedagavsk@liepaja.edu.lv

Informācija par personas datu apstrādi:

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Liedaga vidusskola”, adrese: Liedaga iela 5, Liepāja, tālrunis: 63 431 772, elektroniskā pasta adrese: liedagavsk@liepaja.edu.lv.

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama mājaslapā www.liedagavsk.liepaja.edu.lv sadaļā Dokumentācija – Citi.