You are currently viewing “Atklājiet labākās e-apmācības, tālmācības un tīmekļa dizaina lietotnes un rīkus”

“Atklājiet labākās e-apmācības, tālmācības un tīmekļa dizaina lietotnes un rīkus”

2022.gadā no 30.oktobra līdz 5.novembrim Liepājas Liedaga vidusskolas speciālisti: direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Šilova, valodu jomas koordinatore, latviešu valodas un literatūras skolotāja Dace Okmane un Latvijas un pasaules vēstures un sociālo zinību skolotāja Jana Freimane piedalījās mācību kursā “Atklājiet labākās e-apmācības, tālmācības un tīmekļa dizaina lietotnes un rīkus” (Discover the best apps and tools for e-learning, distance learning  and web design) Boloņā, Itālijā. Kursu organizēja ELA – Erasmus Learning Academy.

Kurss bija vērsts uz iepazīstināšanu ar e-apmācības, tālmācības un tīmekļa dizaina lietotnēm un rīkiem. Strukturētā kursa laikā bija iespējams iepazīties ar šādām programmām un praktiski izmantot: MENTIMETER, GOOGLE DRIVE, PADLET, JAMBOARD, CANVA, WEEBLY, GOOGLE SITES, SOCRATIVE, EDPUZZLE, GENIALLY, BAAMBOOZLE, TED ED, QUIZLET.

“Mācību mobilitātes laikā tika apgūti vairāki digitālie rīki, kurus iespējams izmantot gan mācību stundu laikā, gan organizējot dažādus seminārus pieaugušajiem, lai dažādotu mācību satura apguvi. Daudzi no piedāvātajiem digitālajiem rīkiem man bija jau zināmi un iepriekš kādos kursos jau iepazīti, taču netika izmantoti un tāpēc aizmirsti. Taču šajā mobilitātes kursā ar tiem bija iespējams iepazīties vairāk un rast praktisku tā izmantojumu, veidojot konkrētu mācību materiālu, ar kuru bija jāiepazīstina arī citi kursa dalībnieki uz to brīdi, kā arī dot iespēju visiem to izmēģināt. Šāda veida apmācība, iepazīstināšana ar konkrēto digitālo rīku palīdz padziļināti apgūt prasmes digitālā rīka lietošanai. Kursa laikā vadītāja organizēja apmācības procesu tā, ka bija iespējams pirms katra jauna digitālā rīka apguves iepazīšanas, atkārtot iepriekš izzināto,”

skaidroja L.Šilova.

J.Freimane padalījās par pieredzi:

“Spilgtākie iespaidi, dzīvojot ārpus Latvijas  Erasmus+ mobilitātes laikā bija mani kursa biedri, kolēģi – pedagogi, kuriem tāpat kā man bija dažāda līmeņa zināšanas par IT rīkiem. Secinu, ka neatkarīgi no valsts, kurā tu dzīvo, pedagogi saskaras ar vienādām iespējām un grūtībām IT pasaulē, kā arī ar to, kā visu pielāgot pedagoģiskajai videi.”

Savukārt D.Okmane atzīmēja:

“Interesanta likās citu valstu pieredze un tas, kā viņi izmanto IT savā darbā, domājot par skolu sistēmu un mācību stundu kvalitāti kopumā.”

Komentēja L.Šilova:

“Kursa laikā vienmēr tika nodrošināta pozitīva gaisotne un visas darbības tika vērstas gan vispirms uz individuālu rīku apguvi, gan uz sadarbību – prezentējot un izmantojot sagatavoto materiālu. Man arī bija iespēja publiski prezentēt kopā ar kolēģēm izveidoto testu, izmantojot digitālo rīku Quizlet, tas arī nostiprināja iegūtās zināšanas un prasmes, cik daudzveidīgi ir iespējams izmantot šo rīku.” 

D.Okmane sniedz padomu topošajiem Erasmus+ programmas kursu dalībniekiem:

“Kā praktisku padomu vēlos sniegt tiem, kuri domā un apsver iespēju piedalīties Erasmus+  mācībās –  ir jāmācās angļu valoda. Jo labākas ir angļu valodas zināšanas, jo precīzāk un niansētāk varēs izbaudīt mācības. Tomēr neuzskatu, ka zināšanām ir jābūt augstākajā līmenī, svarīgi ir saprast un spēt komunicēt. Ja mācības ir saistītas ar digitālajām prasmēm, aicinu izvērtēt esošās zināšanas un iespējas ātri reaģēt situācijās, ātrā tempā apgūt ko jaunu.”

Visas dalībnieces pozitīvi atzīmēja, ka atkārtojums pirms jaunu programmu apguves notika katru rītu, kas bija kā “Wrap Up” paņēmiens, kura laikā arī tika nostiprinātas iepriekš iegūtās zināšanas un prezentēts jauns digitālais rīks, kas var palīdzēt sniegt vai saņemt atgriezenisko saiti mācību procesa laikā.


Aktivitāte organizēta Erasmus+ projektā  “Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai” ietvaros.

Par projektu:
Erasmus+ projekta nosaukums: Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai
Erasmus+ projekta akronīms: TeachSCHOOL
Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: School for teachers and teachers for school
Erasmus+ projekta nr.: 2020-1-LV01-KA101-077280
Projekta ilgums: 01.09.2020. – 30.06.2023.
Maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 54866,00EUR.
Projekta ietvaros paredzēts organizēt apmācības 26 dalībniekiem (mobilitātes) uz 11 strukturētiem kursiem, kuri tiks organizēti Spānijā, Itālijā, Horvātijā un Grieķijā.