👩🏻‍🏫Audzināšana

Galvenās audzināšanas prioritātes un uzdevumi 2020. - 2023.

 

2020./2021.mācību gads

2021./2022. mācību gads

2022./2023. mācību gads

Gada prioritāte

Veicināt aktīvas un brīvas personības audzināšanu un attīstību, kas var patstāvīgi un radoši darboties, ņemot vērā individuālās vērtības un paša intereses.

Nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku un atbildīgu personību sabiedrībā, balstoties uz tikumu ētiku

Attīstīt emocionāli inteliģentu cilvēku īpašības katrā izglītojamā, īpaši akcentējot empātijas attīstīšanu dažādos līmeņos.

Uzdevumi

 • Veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem.

 • Īstenot audzināšanas programmu, balstoties uz skolas vērtībām: atbildība, drosme un empātija.

 • Bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, īstenojot projektu “Latvijas skolas soma”.

 • Stiprināt lojalitāti Latvijas valstij un piederību Liepājas pilsētai.
 • Pilnveidot izglītojamo izpratni par tikumu ētika zināšanu kopumu.

 • Pilnveidot skolas vidi-izglītojamo personības attīstībai, ņemot vērā katra temperamentu un rakstura īpašības.

 • Veicināt izglītojamo vēlmi un iniciatīvu pārstāvēt  skolēnu intereses līdzpārvaldes darbībā.

 • Uzņemties līdzatbildību skolas organizētājos pasākumos.
 • Veicināt empātijas nozīmes izpratni cilvēku saskarsmē.

 • Veicināt izglītojamo cieņu pret dzīvību, sevi un citiem, veselību veicinošu un drošu paradumu izkopšanu.

 • Veidot saliedētu kolektīvu, attīstot komunikācijas  prasmes, sadarbojoties skolas pedagogiem, skolēniem un vecākiem.
📝Temātiskie plānojumi