You are currently viewing Individuālā konsultatīvā atbalsta īstenošana daļēji attālināti
survival 3580200 640

Individuālā konsultatīvā atbalsta īstenošana daļēji attālināti

2020./2021. mācību gada 1. semestrī Liepājas Liedaga vidusskolā aktīvi turpinājās darbs Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – “PuMPuRS”. Projektā ir iesaistījies 41 pedagogs, t.sk. 6 individuālo atbalsta plānu veidotāji. Individuālās papildu konsultācijas mācību priekšmetos ( latviešu valodā, matemātikā, mazākumtautību un angļu valodā), psihologa vai sociālā pedagoga atbalstu saņēmuši 102 skolēni.

1.semestra otrajā pusē saistībā ar Covid-19 izplatību un valstī izsludināto ārkārtas stāvokli no novembra individuālās konsultācijas tika īstenotas daļēji attālināti. Līdzīgi kā iepriekšējā mācību gada otrajā semestrī, pateicoties mūsu skolas pedagogu profesionalitātei, vecāku atsaucībai un skolēnu motivācijai pielāgošanās mainīgajai situācijai notika veiksmīgi.

Kopumā no septembra līdz decembrim tika īstenotas 2540 konsultācijas, kas ir 77% no plānotajām konsultācijām semestrī. 

Skolēniem apliecinājumu par notikušajām konsultācijām ir iespējams iesniegt tiešsaistes formā. Ik dienu laika posmā no plkst. 8:00 līdz pat 20:00 elektroniski tiek saņemti vidēji 20 apliecinājumi tiešsaistes formā no skolēniem par attālināti saņemtajām konsultācijām. Piemēram, decembrī:

Novērojams, ka nav vienkāršs uzdevums motivēt skolēnus papildus konsultācijām, laikā, kad jāmācās attālināti. Pozitīvi ir tas, ka skolēni kopumā atzinīgi vērtē sniegtās individuālās konsultācijas. Turklāt šajos neierastajos apstākļos arī vecāki ir īpaši pateicīgi par atbalstu viņu bērniem.

Arī otrajā semestrī turpinās darbs pie individuālo atbalsta plānu veidošanas, lai īstenotu konsultatīvo atbalstu klātienē un attālināti ar mērķi sniegt atbalstu tiem skolēniem, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski.