You are currently viewing Individuāli pasākumi klātienē un attālināti skolēnu mācīšanās motivācijas celšanā un sekmju līmeņa paaugstināšanā
pumpurs

Individuāli pasākumi klātienē un attālināti skolēnu mācīšanās motivācijas celšanā un sekmju līmeņa paaugstināšanā

2019./2020. mācību gada 2. semestrī Liepājas Liedaga vidusskolā aktīvi turpinājās darbs Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – “PuMPuRS”. Šajā semestrī projektā bija iesaistījušies 32 pedagogi un papildu konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa vai cita atbalsta personāla atbalstu saņēmuši 86 skolēni (skat. 1. attēlu).

1. attēls. Konsultāciju īstenošana.

Katram projektā iesaistītajam skolēnam mācību semestra sākumā tika izveidots individuālais atbalsta plāns, kurā izvērtēti ar mācību darbu, skolas vai ģimenes vidi saistīti riski un plānoti nepieciešamie pasākumi problēmsituāciju risināšanai – noteikti atbalsta pasākumi individuālu konsultāciju veidā.

Šis semestris negaidīti izvērtās pavisam neparasts. Saistībā ar Covid-19 un valstī izsludināto ārkārtas stāvokli no marta mēneša vidus visas konsultācijas tika uzsākts īstenot attālināti. Pateicoties mūsu skolas projekta koordinatorei Andrai Krasavinai (skat. 2. attēlu), pedagogu profesionalitātei, vecāku atsaucībai un skolēnu motivācijai pielāgošanās jaunajai situācijai notika operatīvi un veiksmīgi.

2. attēls. Projekta koordinēšana.

Ikdienas laika posmā no plkst. 8:00 līdz pat 20:00 elektroniski tiek saņemti vidēji 20 apliecinājumi no skolēniem par attālināti saņemtajām konsultācijām (skat. 3. attēlu).

3. attēls. Attālināti saņemto konsultāciju laiki.

2019./2020. mācību gadā kopā tika īstenotas 4500 konsultācijas, no tām 2935 otrajā semestrī. Attālināto mācību laikā skolēniem par katru konsultāciju tika uzdots jautājums – Kā Jūs vērtējat saņemtās konsultācijas līmeni? Pedagogu ieguldītais darbs kopumā 89,3% gadījumos ir novērtēts ar “Ļoti labi” vai “Izcili” (skat. 4. attēlu). 

4. attēls. Skolēnu vērtējums par attālināti sniegto konsultāciju līmeni.

Projekta ietvaros īstenotais individuāls atbalsts un konsultācijas ir nozīmīgs ilgtermiņa ieguldījums. Ņemot vērā projektā iesaistīto pedagogu viedokli, skolas direktora p.i. Valerijs Jepiskoposovs akcentējis 3 galvenos ieguvumus:

  • Ļoti liels un nozīmīgs atbalsts skolēniem ar mācību grūtībām, arī emocionālais un psiholoģiskais atbalsts, saskaņā ar viņu individuālajām īpatnībām. Īpaši ārkārtējās situācijas laikā, ļoti būtiski bijis sekot līdzi skolēnu emocionālajam noskaņojumam, lai vieglāk būtu saprast, kā ieinteresēt un palīdzēt mācību procesā. 
  • Skolēni, kuriem tika īstenotas attālinātas konsultācijas projekta ietvaros, ieguva papildus iespēju sekmīgi pabeigt mācību gadu un saprast, ka skolotāji ir gatavi palīdzēt viņiem un atbalstīt jebkurā dienas laikā.
  • Būtiski, ka arī pedagogi gūst milzīgu gandarījumu un iedvesmu aizrautīgi turpināt atbalstīt skolēnus, redzot viņu progresu un vēlmi turpināt darbu projektā, kā arī saņemot pateicības vārdus no skolēnu vecākiem.

Šis ir laiks, kad visu iesaistīto pušu savstarpējais atbalsts un ilgtspējīga sadarbība ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. Skolēni, viņu vecāki un pedagogi līdzšinējo darbu, ieviestās pārmaiņas un sasniegtos rezultātus vērtē ļoti pozitīvi. Pateicība ikvienam, kurš ir iesaistīts projekta aktivitāšu realizēšanā un kopējā mērķa sasniegšanā, lai skolēniem skolā nodrošinātu labvēlīgu, atbalstošu un uz savstarpējo sapratni balstītu psihosociālo vidi.