You are currently viewing 🔎Metodiskā diena sadarbības ar vecākiem pilnveidei

🔎Metodiskā diena sadarbības ar vecākiem pilnveidei

Brīvlaikā skolā notika Metodiskā diena, kuras tēma bija “Rīcības plāna izstrāde vecāku līdzatbildībai par izglītojamo uzvedību un mācību sasniegumiem”. Skolotāji darbojās trīs darba grupās, kurās izteica priekšlikumus vecāku līdzatbildības palielināšanai par izglītojamo mācību sasniegumiem un uzvedību. Katrai darba grupai bija uzdevums izvēlēties trīs aktuālākās problēmas un izveidot problēmas iespējamos risinājumus, kādas darbības/risinājumi, arī iesaistot vecākus, veicinātu problēmas risinājumu vai novērstu problēmas rašanos. Pēc darba grupām skolotāji atkal pulcējās kopā un katra grupa prezentēja savas idejas.