You are currently viewing Metodiskā diena “Starpdisciplinārās mācību stunda” Liepājas Liedaga vidusskolā

Metodiskā diena “Starpdisciplinārās mācību stunda” Liepājas Liedaga vidusskolā

Šī Metodiskā diena bija…

“Viens solis uz priekšu,
 un mēs jau esam uz pārmaiņu sliekšņa”

Veicinot sadarbību izglītības iestādē un attīstot prasmi plānot starpdisciplināras mācību stundas, izglītības iestādē tika organizēta Metodiskā diena. Kuras dalībnieki bija 4.-12.klašu pedagogi.

Visa pirmā semestra ietvarā pedagogi apguva dažādas prasmes, kas veicina sadarbību kolēģu un izglītojamo starpā, piemēram, vienotu pārbaudes darbu veidošanu, mācību tēmu saskaņošanu, atgriezeniskās saites sniegšanu izglītojamajiem par darbu stundā un kolēģiem pēc mācību stundas vērošanas, pozitīvās motivācijas veicināšanu mācību stundās. Mācīšanās grupās, kas Liepājas Liedaga vidusskolā notiek gandrīz katru trešdienas rītu, un mācību jomu profesionālajās sarunās pedagogi veidoja kopīgu priekšstatu par to, kā efektīvas/kvalitatīvas mācību stundas kritērijus, kurus paši iepriekšējā mācību gadā definēja, iedzīvināt praksē un kopā mācoties veicināt dažādas sadarbības iespējas un vienotu izpratni par kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību procesu.

Metodiskās dienas mērķis tika izvirzīts kopā ar izglītības iestādes Mācību jomu koordinatoriem: “Starpdisciplinārās mācību stundas kā līdzeklis mācību procesa organizācijai, veicinot sadarbību, kas vērsta uz kvalitatīvu izglītību.” Vienojoties ar mācību jomu koordinatoriem un pedagogiem mācīšanās grupās tika noteikti šādi uzdevumi: kopīgu tēmu izvēle jomās un sadarbības veicināšana; mācību stundas plānošana atbilstoši efektīvas un kvalitatīvas mācību stundas kritērijiem; meistarklases/mācību stundas vadīšana pedagogiem; atgriezeniskā saite par meistarklasi/mācību stundu; starpdisciplināro mācību stundu plānošana, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu Liepājas Liedaga vidusskolā.

Pedagogi dienas laikā savstarpēji mācījās piedaloties meistarklasēs kā izglītojamie mācību stundās pie saviem kolēģiem, veicot uzdevumus un darbības, kuras virzītas uz sadarbību un kvalitatīva mācību procesa īstenošanu. Meistarklašu vadītāji nedalījās pieredzē, kā labāk organizēt starpdisciplināru mācību stundu, bet gan parādīja to procesā kā reālu mācību stundu, kurā ir trīs stundas daļas (ierosināšana, apjēgšana, refleksija), jēgpilna atgriezeniskā saite. Tad meistarklašu vadītāji par šādu mācību stundu saņēma atgriezenisko saiti no saviem pedagogiem, kas balstīta uz 3P principa: Paslavē! Pajautā! Piedāvā! Aktīva sadarbība notika arī dienas otrajā daļā, kur pedagogi, sadarbojoties grupās, dalījās pieredzē par Labās prakses piemēru, ko šajā dienā guvuši un ko noteikti izmantos savās mācību stundās. Kopsavilkums notika zālē, kur savu redzējumu par meistarklasēm kopumā izteica katras grupas dalībnieki un meistarklašu vadītāji:

“Paldies par stundām! Izcila organizācija! Prezentācijas un saturs fantastisks!”

 

“Turpināt dalīties arī turpmāk ar šādu pieredzi!”

 

“Tas ir visu mūsu kopīgs darbs, kas ved uz rezultātu. Tikai uzdrīkstēties!”

 

“Kompetencēs balstīts standarts – mūsdienīgas mācību stundas – veiksmīgs sadarbības modelis.”

 

“Dienas sākums likās drūms, bet meistarklases atvēra jaunu skatu uz šo dienu un mācību procesa organizāciju. Kopā darot, sajutāmies spēcīgi. Ka tik pietiktu spēka.”

Visas labās prakses idejas tika apkopotas koplietošanas dokumentā, kas ir pieejams visiem pedagogiem izveidotajā platformā “Pieredzes pūra lāde”. Dienas būtība un ieguvums no tā atklājas arī atgriezeniskajā saitē par šo dienu, kam tik izmantota menti.com platforma

Paldies mūs brīnišķīgajiem un profesionālajiem pedagogiem: Anitai Gudkovai (“Canva – grafiskā dizaina platforma”); Evitai Puriņai, Nataliai Gutovai (“Latvijas nacionālie parki”); Aleksandrai Arzaņājevai, Darjai Spasjonovai (“Kustība pilsētā ar animācijas palīdzību.”); Dacei Okmanei, Janai Freimanei (“Liepāja vakar un šodien”)!

Un tas viss ir tikai sākums sadarbībai un tās dziļākai izpratnei. Turpinājumā pedagogi laika posmā no 28.marta līdz 29.aprīlim notiks starpdisciplināro mācību stundu organizācija skolēniem. Tiks koplietota tabula, kurā būs redzami mācību stundu vadītāji un pedagogiem būs iespēja pieteikties uz šo atklāto stundu, sniegt atgriezenisko saiti.

“Sadarbība ir viens no atslēgas vārdiem mūsdienu mainīgajā vidē, kad vienas lomas izzūd un to vietā rodas citas. Tāpēc ir svarīgi būt elastīgam, spēt pielāgoties un būt gatavam mainīties.” 

Liepājas Liedaga vidusskolas
direktora vietniece metodiskajā jomā
Līga Šilova