You are currently viewing Projekta “Pumpurs” realizācija 2021./2022.m.g.

Projekta “Pumpurs” realizācija 2021./2022.m.g.

ES IKVD projekts Pumpurs

2021./2022. mācību gada 1.semestrī skolā ir izveidoti 67 individuālie atbalsta plāni (turpmāk – IAP). Izglītojamajiem tiek nodrošinātas individuālas konsultācijas šādos mācību priekšmetos – matemātikā, mazākumtautību ( krievu) valodā, latviešu valodā, angļu valodā, kā arī sociālā pedagoga konsultācijas un pedagoga palīga atbalsts. Dažiem izglītojamajiem ir konsultācijas vairākos mācību priekšmetos. Projektā kopā iesaistīti 56 pedagogi, bet šajā mācību gadā konsultācijas mācību priekšmetos un individuālo atbalstu skolēniem no 1.-12. klasei sniedz 29 pedagogi. IAP veido un to izpildi uzrauga 4 pedagoģiskie darbinieki.

Konsultācijas notiek gan klātienē, gan attālināti.  Gan skolēni, gan viņu vecāki atzīst, ka individuālās konsultācijas palīdz ne tikai apgūt iepriekš iekavēto mācību vielu, bet arī ikdienā apgūstamās tēmas, kuras klasē mācoties ir grūtāk uztvert, jo nepieciešams individuāla pieeja, vairākkārt izskaidrot un pildot dažādus uzdevumus. Skolēni jūtoties daudz drošāk attiecīgajā mācību priekšmetā, kad mācās individuāli, klātesot tikai pedagogam, kuram viņš uzticas. Projektā šajā mācību gadā iesaistīti ne tikai skolēni ar nepietiekamām zināšanām un mācīšanās grūtībām, bet ļoti liela daļa uzmanība pievērsta skolēniem ar logopēdiskiem traucējumiem, tiek sniegts īpašs atbalsts viņu izaugsmei.

Šogad Skolotāju dienā Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sveica arī aktīvākos un profesionālākos pedagogus projektā PuMPuRS. Liepājas Liedaga vidusskola izvirzīja apbalvošanai   skolas sociālo pedagogu Annu Ušeņinu. Viņa aktīvi ir iesaistījusies Projektā kopš tā pirmsākumiem, veidojot individuālos plānus.  Savus pienākumus padara savlaicīgi un ar lielu atbildības sajūtu, izskata katra bērna vajadzības, raksturo viņa mācīšanās stilu, piemeklē atbilstošu pedagogu. Projektā Anna ir ne tikai individuālo plānu veidotāja, bet arī strādā kā pedagoga palīgs, sniedzot psiholoģisko un sociālo atbalstu bērniem, sagatavo viņus mācībām un saskarsmei ar pedagogu.

Anna arī veic izvērtējumu, kuram no bērniem būtu nepieciešams individuālais atbalsta plāns un kāpēc, viņa sniedz informāciju citiem individuālo plānu gatavotājiem par bērna īpašībām un vajadzībām, arī par psiholoģisko un sociālo stāvokli. Pateicoties šai informācijai, citi individuālo plānu gatavotāji var veidot risku aprakstus un ieteikumus.

Ar katru gadu pieaug pieprasījums pēc šādām individuālajām nodarbībām, kas bieži vien skolēnu zināšanu līmeni uzlabo un nostiprina. Rakstot plānus nākamajam periodam, vienmēr tiek izvērtēta iepriekš iesaistīto skolēnu izaugsme un domāts par to, kas turpmāk var mācīties, apmeklējot mācību priekšmeta skolotāja, bet kuram sniegt individuālo atbalstu, lai skolēns sekmīgi un ar ieinteresētību iegūt zināšanas saņemtu apliecinājumu par pamatizglītības vai vispārējās izglītības iegūšanu.