Skolas padomes sanāksmes protokols 26.10.2021.


Liepājas Liedaga vidusskolas
Skolas padomes sanāksme
2021.gada 26.oktobra
protokols nr.1/26.11.2021.

Liepājā
Sanāksmes vadītāja: Inga Zeide
Sanāksmes protokoliste: Evita Puriņa
Sanāksme notiek tiešsaistē 18.00- 18.40
Sanāksmē piedalās:
       Skolas vadības pārstāvji   I.Zeide, N. Bagirova, A. Zavaruhins 
       Vecāku pārstāvji, saskaņā ar sapulces dalībnieku sarakstu (pielikums Nr.1)

 

Darba kārtība.

1. Informācija par Skolas padomes darba organizāciju.

2. Skolas vecāku pārstāvju izvirzīšana skolas padomei


   
Direktore Inga Zeide iepazīstina 1. – 12. klašu vecāku pārstāvjus ar skolas padomes darbības principiem, uzdevumiem un pienākumiem. Vecāku iesaiste skolas darbībā noteikta Izglītības likumā 31. pantā un skolas ietvaros to precizē Liepājas Liedaga vidusskolas padomes reglaments.  Pamatojoties uz skolas akreditācijas komisijas ieteikumu “vēlams reorganizēt izglītības iestādes padomes struktūru, lai optimāli spētu īstenot izglītības iestādes padomes reglamentā noteiktās darbības”, vecāku pārstāvjiem tiek lūgts vienoties par viena pārstāvja izvirzīšanu no katras klašu grupas darbam skolas padomē.

   Vecāku pārstāvji virtuālajās telpās attiecīgajās klašu grupās diskutē un vienojas par vienu izvēlētu pārstāvi no katras klašu grupas skolas padomē.Skolas padomes sanāksmes lēmumi:

1. Izvēlēti 12 padomes locekļi no vecākiem, pa vienam no katras klašu grupas.  

2. Skolas padomes pārstāvji vienojas par nākamo tikšanos 11.novembrī, lai izvirzītu un apstiprinātu padomes vadītāju.

            Sanāksmes vadītāja: Inga Zeide

            Sanāksmes protokoliste: Evita Puriņa