You are currently viewing Satura un valodas integrētas mācīšanās kursi skolotājiem Valensijā, Spānijā

Satura un valodas integrētas mācīšanās kursi skolotājiem Valensijā, Spānijā

2021.gadā no 6.septembra līdz 10.septembrim Liepājas Liedaga vidusskolas speciālisti: direktores vietniece audzināšanas darbā Natālija Bagirova un latviešu valodas un literatūras skolotāja Arta Egliņa-Eglīte piedalījās mācību kursā “CLIL (satura un valodas integrētas mācīšanās) metodikas pielietošana” (Apply CLIL ( Content and language integrated learning) methodology”) Valensijā, Spānijā. Kursu organizēja organizācija SISTEMA PRACTICES S.L. (ESMOVIA).

Kurss vērsts uz izpratni par CLIL pieeju kā svarīgu instrumentu dažādu prasmju attīstīšanai, pasniedzējs iepazīstināja ar galvenajām atziņām CLIL metodikas izmantošanā un stāstīja piemērus no dažādām Eiropas valstīm, kur CLIL pieeja tiek izmantota izglītības sistēmā.

N.Bagirovas pieredzes stāsts:

“Pirmo nodarbību vadīja ESMOVIA projekta vadītāja. Šajā laikā mēs viens otru sākām iepazīt. Katram grupas dalībniekam bija nepieciešams pastāstīt par sevi un skolu, kurā strādā par skolotāju. Pēc iepazīšanās mūsu mācību telpā ienāca mūsu brīnišķīgais kursa pasniedzējs – Rikardo. Viņš iepazīstināja ar Spānijas izglītības sistēmu. Nodarbības otrajā pusē skolotāji savā starpā diskutēja un izteica viedokļus par iespējamajām problēmām, kas norāda uz to, kāpēc skolēniem apgūt citu valodu nav viegli. Tika daudz spriests arī par faktoriem, kas ietekmē skolēnu valodas zināšanas. Noslēgumā tika secināts, ka visā Eiropā vidusskolas absolventiem dažādu valodu prasmes līmenis ir zems.”

A. Egliņa-Eglīte atzina, ka

“tika sniegti dažādi interesanti un aizraujoši piemēri par to, kā ieinteresēt skolēnus ne tikai valodas stundās, bet arī citos mācību priekšmetos, lai veicinātu dzimtās un svešvalodas apguvi. Daloties pieredzē par skolā izmantotajām metodēm valodas apguvē, tika secināts, ka Latvijā (Liepājas Liedaga vidusskolā) skolotāji jau izmanto dažus elementus no CLIL metodes.”

A. Egliņa-Eglīte pirmo reizi piedzīvoja kulturālo “šoku”, ko radīja tas moments, ka dalībnieki no Itālijas nekad neierodas laikus, kas nedaudz traucēja mācību procesam.

Aktivitāte organizēta Erasmus+ projektā  “Meistarklases skolotājiem” ietvaros.


Par projektu:

  • Erasmus+ projekta nosaukums: Meistarklases skolotājiem
  • Erasmus+ projekta akronīms: MasterClass
  • Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: Masterclasses for teachers
  • Erasmus+ projekta nr.: 2019-1-LV01-KA101-060147
  • Projekta ilgums: 2019.gada 1.jūlijs – 2022.gada 31.marts.