Skolas padomes sanāksme 12.10.2022.

Liepājas Liedaga vidusskolas
Skolas padomes sanāksme
2022.gada 12.oktobra
protokols nr.1/12.10.2022.

Liepājā
Sanāksmes vadītāja: Baiba Bolšteina
Sanāksmes protokoliste: Evita Puriņa
Sanāksme notiek tiešsaistē 18.00- 20.00
Sanāksmē piedalās:
Skolas vadības pārstāvji J.Mironova, A.Jericjana, A.Indriksone
Skolas padomes locekļi saskaņā ar sapulces dalībnieku sarakstu (1.pielikums)

Skolas padomes sanāksme 12.10.2022. plkst.18.00 (aktu zāle). Darba kārtība 
Nr. Apraksts Atbildīgais

1.

Skolas padomes (SP) jauno dalībnieku sveikšana  

2.

2022./2023.m.g. SP darba plāna apspriešana un apstiprināšana. Dokumentācija. Aktivitātes. “Vecāku dienas”
 • “Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Liepājas Liedaga vidusskolā”. Grozījumi.
 • Aktivitātes: Ziemassvētkus sagaidot – balvas klasēm par pozitīviem ierakstiem uzvedības žurnālā un “eglītes no mežiem savai skolai”.
 • “Vecāku dienas” skolā 30.11.22. un 30.03.2023.

N.Zavaruhina N.Mjakuškina

3.

SP iepazīšanās ar dažiem aktualitātēm mācību procesā:

 • EMU projekts pilsētas skolās
 • Skolēnu mācību sasniegumu iespējamie grozījumi pilsētas skolās

A.Jericjana

A.Grīnberga

 • N. Zavaruhina informē par izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtības grozījumiem Liepājas Liedaga vidusskolā. 

 • Skolas vecāku padomes vadītāja N.Mjakuškina iepazīstina ar aktivitātēm Liepājas Liedaga vidusskolā: Ziemassvētku laikā un Vecāku dienām.

 • Direktores vietniece izglītības jomā 1.- 6. klasēs A. Jericjana ziņo par iesaistīšanos EMU projektā un veikt izvērtēšanu 2022./2023. m. g. beigās.

 • Direktores vietniece izglītības jomā 7.- 12. klasēs A. Grīnberga informē par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas iespējamiem grozījumiem Liepājas pilsētas skolās. 


Skolas padomes sēdes lēmumi:

 1. Akceptēt izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtības noteikumu grozījumus Liepājas Liedaga vidusskolā – svītrot 1., 1.1., 1.2. punktus.

 2. Sniegt atbalstu vecāku dienas organizēšanā Liepājas Liedaga vidusskolā 30.11.22. un 30.03.2023.

 3. Sagatavot 4 balvas aktivitātes “Ziemassvētku sagaidot” 1.-3., 4.-6., 7.-9., 10.12.kl. grupas uzvarētājiem par pozitīviem ierakstiem uzvedības žurnālā un atbalstīt akciju “Eglīte savai skolai” līdz 9.12. – atb. skolas padomes vecāku pārstāvji.

 4. Sagatavot vēstuli Liepājas pilsētas domei par videokameras nodrošināšanu Liepājas Liedaga vidusskolā – atb. P.Šotova

 5. Atbalstīt iesaistīšanos projektā EMU.

 6. Pieņemt zināšanai izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas iespējamos grozījumus Liepājas pilsētas skolās.

Sanāksmes vadītāja: Baiba Bolšteina

Sanāksmes protokoliste: Evita Puriņa