You are currently viewing Starptautiskā skolu sadarbība „Exchanges for All” atkal ir tiešsaistē

Starptautiskā skolu sadarbība „Exchanges for All” atkal ir tiešsaistē

“Exchanges for All” ir spiesta darboties tiešsaistē

Starptautiskā sadarbība “Exchanges for All”, kura tika apspriesta 11. februāra tikšanās reizē pilsētas padomē “Guldborgsund municipalitāte” (Dānijā), kur tika apspriesta arī starptautiskā atskaite par 2019./2020. gadu, jau trešo reizi ir spiesta pārveidot populārās klātienes jauniešu apmaiņu nometnes uz tiešaistes nometnēm. 

“Exchanges for All”m nometnes parasti ir rīkotas maijā un septembrī 

“Exchanges for All” kopš 2015. gada divas reizes gadā ir spējīga piedāvāt bezmaksas dalību starptautiskajās nometnēs 8. klašu skolēniem un 15 skolas Baltijas reģionā piedalās šajā sadarbībā. 

Finansiālā iespēja veidot tiešsaistes sadarbību 

Šodienas COVID19 laikā diemžēl nav iespējams tikties ar jauniem cilvēkiem no dažādām valstīm klātienē. Tāpēc kopš 2020.gada 6 plānotās nometnes tika atceltas un visi projekti norisinājās tiešsaistē. Līdzīga situācija ir arī tagad no 31.05. – 4.06.

Ir ļoti svarīgi turpināt un nodrošināt stipru sadarbību, kura tika izveidota pirms 5 gadiem, lai tā nesabruktu. Mēs esam priecīgi, ka abas divas ES programmas “Erasmus+” un Nordiskā “Nordplus Junior” zināmā mērā īstenoja projekta realizāciju, finansējot tiešsaistes sadarbību.

Jauni un uzlabotie tiešsaistes rīki 

Pandēmijas laikā arī tiešsaistes rīki tika uzlaboti un tie turpinās būt par palīgu, kad beigsies pandēmija noteikti tiks izmantoti.

Guldborgsund Municipality (municipalitāte), Klaipēda Sendvario Progymnasium (proģimnāzija) un “Exchanges for All”, piemēram, koordinēja tiešsaistes projektu „Dance with Pako from Portugal“ (“Dejo ar Pako no Portugālijas”), kura katru rītu no februāra rīkoja rīta rosmes ar vairāk nekā 100 skolēniem skolās no Dānijas, Polijas, Lietuvas un Latvijas. 

Nometnes tēma ir „Sustainable Food” (“Ilgtspējīga pārtika”)

Daudzus gadus „Exchanges for All“ projekta kopīgā tēma ir bijusi „Stop Climate Changes“ (“Apstādināt klimata izmaiņas”), un koordinējošie skolotāji nolēma šoreiz fokusēties uz ilgtspējīgu pārtiku un tās izmanotošanu „The Big Climate Database“ (Lielā klimatu datubāze), kura ir izstrādāta Dānijas ideju laboratorijā (vadlīniju izstrādātājs) „Concito“ un kura iekļauj informāciju par CO2 emisijju no 500 dažādiem pārtikas veidiem.
Puse no dienas projekta laika notiek mazās, starptautiskās grupās, ar 2 skolēniem no katras valsts. Skolēni atbild uz jautājumiem par dažādiem pārtikas veidiem un to ietekmi uz klimatu.

“Exchanges for All” kā mākslas rīks

Neskatoties uz to, ka projekta nedēļa no 31.05. – 4.06. ir tiešsaistē, tas tomēr padara iespējamu to, ka skolēni no dažādām valstīm runā angliski, šajā laikā notiek arī mūzikas, deju, teātra mākslas, cirka un vizuālās mākslas darbnīcas. 

Dažādās projekta dalībvalstīs, tādas kā Dānija un Latvija, starptautiskie mākslinieki dzīvo tajā pašā valstī un darbojas attiecīgi klātienē, savukārt, ir tādi, kas darbojas tiešsaistē, jo pārsvarā aktivitātes notiek tiešsaistes platformā. Nodarbību formas ir dažādas, tas atkarīgs no konkrētas valsts iespējām: visas nodarbības notiek klātienē skolā, nodarbības notiek gan klātienē, gan tiešsaistē un ir tādas skolas, kurās skolēni darbojas tikai no mājām.

„Reach Out“ ir meistarklašu modelis skolās ar māksliniekiem no citām valstīm

Ārzemju līderu piedalīšanās mākslinieciskajās darbnīcās  dod iespēju apvienot mākslas elementus, ar iespēju sparast starpkultūru mijiedarbību, kā arī būt drosmīgam komunicēt angļu valodā.

Dažas šī projekta dalībskolas jau piedalījās projektā “Reach Out” 2019./2020. mācību gadā. Piemēram divi pētnieki Bennyé Austring og Mikkel Boye Snorre Wilms no Dānijas Universitātes Absalon sekoja līdz projektam gan Guldborgsunda skolā Dānijā, gan Lietuvas skolā Klaipēdā, gan Poļu skolā Veijherovo.

Šī gada maijā “Exchanges for All” apmeklēja divas tiešsaistes konferences, kurās dalībnieki no projekta “Reach out” dalījās pieredzē  par tēmu “Reach Out – A study of art-based transnational teaching and its implication for student learning and development (Reach Out – pētījums par mākslā balstītu starptautisku mācīšanu un tā ietekmi uz studentu mācīšanos un attīstību). Informāciju var atrast www.exchangesforall.eu mājaslapā. 

Projekta vadītājs Bo Otterstroem saka, ka skolas ir ļoti laimīgas un gandarītas par mākslinieku ieguldījumu un uzsver, ka “protams, ir daudz lētāk nodrošināt 3 personu atbraukšanu uz skolu, nekā sūtīt 15-20 skolēnus uz citu valsti”. Viņš uzsver, ka drīz pētniekiem būs iespējams veikt salīdzinošo analīzi starp tiešsaistes darbu ar klātienes apmaiņām un skolās notiekošajām darbnīcām. Vēl vairāk viņš cer, ka pandēmija drīz beigsies un ļaus skolēniem no dažādām valstīm atkal satikties.

Liepājas Liedaga vidusskolas skolēniem visas aktivitātes tika novadītās skolas iekšpagalmā, ievērojot visas drošības prasības. Tā kā nometnes tēma bija veltīta ilgtspējīgai pārtikai, skolēni mājās gatavoja ēdienus (prezentācija) un datus pārveidoja  CO2 emisijās (tabula), kā arī veidoja cirka un muzikālo uzvedumu (video) kopā ar meistarklašu vadītājiem Ingu un Andri Kreicbergu.

 

 

 

Projekta raksts angļu valodā

The international school-cooperation „Exchanges for All“ is online again 31.5-4.6.2021

Exchanges for All is also forced online

The international school-cooperation Exchanges for All, which was hugely praised by the city-council of Guldborgsund Municipality at the meeting 11th February, where they discussed the international report for 2019-20, has now 3 times been forced to convert the popular exchanges into online camps.

Usually Exchanges for All camps are implemented in May and in September

Exchanges for All has, since 2015, twice a year been able to offer free of cost participation in international camps for 8th grade students, and 15 schools around The Baltic Sea are taking part in this cooperation.

Financial possibility for converting into online cooperation 

In today‘s Covid-19 times it is unfortunately not possible to bring the young people from different countries together for real, so since spring 2020, where 6 planned camps had to be cancelled, all projects have taken place online, and this is also the situation now, 31.5-4.6.

It is very important to keep on going and secure that the strong cooperation, which has been established over the last 5 years, not will fall apart and so we are happy, that both EU-program „Erasmus+“ and the Nordic „Nordplus Junior“ to some degree have made it possible using the funding for online cooperation.

New and improved online tools

During the pandemic also online tools have been improved enormously, and they may continue being a help, when the pandemic has ended.

Guldborgsund Municipality, Klaipeda Sendvario Progymnasium and Exchanges for All did for example coordinate the online project „Dance with Pako from Portugal“, which each morning from February has been a morning warm-up for up to 100 students from schools in primarily Denmark, Poland, Lithuania and Latvia.

The theme for the camps is „Sustainable Food“

For many years „Exchanges for All“ has had the overall theme „Stop Climate Changes“, and the coordinating teachers decided this time to focus on sustainable food and use „The Big Climate Database“, which is developed by the Danish think-tank (policy-maker) „Concito“ and includes information on CO2 emission from 500 different kind of food.

Half of the daily project-time is happening in small cross-border-groups, typically with 2 students from each country, who are answering questions about different kinds of food and their effect on the climate.

Exchanges for All is using art as a tool.

Although the project-week 31.5-4.6 is online and in this way makes it possible for students from different countries to speak together in English, there are also music, dance, theatre, circus and visual arts workshops.

In some of the participating countries as Denmark and Latvia some of the international artists  are living, who usually are doing workshops for Exchanges for All, but in most countries the projects are totally online, either with a group of students at their school, but for some outside the school and for others: isolated at home.

„Reach Out“ is a model for workshops in schools with artists from other countries.

Visiting workshop-leaders from abroad combines the artistic learning with the intercultural understanding and the ability and courage to communicate in English, and some of the participating schools did during the school-year 2019-20 participate in the project „Reach Out“.

Here the two researchers Bennyé Austring og Mikkel Boye Snorre Wilms from University College Absalon in Denmark did follow the project both at schools in Danish Guldborgsund as well as in Klaipeda in Lithuania and Wejherowo in Poland.

In May this year Exchanges for All was hosting 2 online conferences, where the two researchers presented their report  ”Reach Out – A study of art-based transnational teaching and its implication for student learning and development”, which a.o. is available from the homepage www.exchangesforall.eu

Project-manager Bo Otterstroem from Exchanges for All tells, that the schools have been very happy and satisfied with the visiting artists, and „of course it is less expensive having 3 persons coming to a school instead of sending 15-20 students to another country“, and he hopes, that it will soon be possible to have the researchers making a comparative analysis between online work, the physical exchanges and workshops taking place in the schools. 

Even more he hopes, that the pandemic will soon be over, and allow that students from different countries  may  meet again.

Exchanges_fo_all_logo