You are currently viewing UZŅEMŠANA 10. KLASĒ
Slaid 1

UZŅEMŠANA 10. KLASĒ

10.klasē uzņem skolēnus, kuriem:

1.Visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns ir atbrīvots) saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks par 4 ballēm;

2. Izvēlētajos padziļinātajos kursos, vērtējums mācību priekšmetā nav zemāks par 5 ballēm;

3. Ir uzrakstīta motivācijas vēstule.

 Uzņemšanas rezultātus fiksē protokolā. Protokolu paraksta uzņemšanas komisija, kuras sastāvā ir skolas direktors, direktora vietnieki izglītības jomā un 10.klašu audzinātāji.