You are currently viewing Mācību darba organizēšanas principi Liepājas Liedaga vidusskolā
school 68931 1920

Mācību darba organizēšanas principi Liepājas Liedaga vidusskolā

Cienījamie skolēni, vecāki un pedagogi!
 
Lai mēs viens otru pasargātu no Covid-19 infekcijas, šajā mācību gadā Liedaga vidusskolā ir ieviesti šādi principi:
1. 1.-6., 9.,12.klases 100 % klātienes mācības, 7.,8.,10.,11.klases daļēji attālinātas mācības, kombinējot mācības skolas telpās un attālināti pa nedēļām.
 
2. Mācības organizēt pēc principa – “skolotājs iet pie skolēniem”, katrai klasei ir savs kabinets.
 
3. Stundu saraksta ietvaros vienā gaitenī izvietotām klasēm piemērot starpbrīžu koriģēšanu.
 
4. Atbilstoši stundu sarakstam katrā kabinetā instalēt atsevišķu programmu ar zvaniem.
 
5. Kontrolēt un koordinēt skolēnu ienākšanas/iziešanas plūsmu.
 
6. Nodrošināt skolēnu ēdināšanu pēc šāda grafika:
    + pēc 3.stundas – 1., 2.klases;
    + pēc 4.stundas – 3., 4.klases,
    + pēc 5.stundas – 5., 6., 9., 12.klases un 7., 8. vai 10., 11.klases (klātienes nedēļās)
 
7. Vecāki pavada un sagaida skolēnus pie durvīm (arī fakultatīvajās nodarbībās), skolā NEienākot.
 
8. Par bērnu veselības stāvokļa novērtēšanu pirms vešanas uz skolu ir atbildīgi vecāki
 
Detalizēta kārtība tuvākajā laikā jums tiks nosūtīta e-klasē. Jautājumu gadījumā, lūdzu, vērsieties pie klases audzinātāja.
 
Mēs paļaujamies uz jums un ticam, ka savstarpēji atbildīgi un koordinēti rīkojoties spēsim neielaist Covid-19 mūsu skolā!
 
Minētie principi darbosies līdz brīdim, kamēr būs spēkā valstī noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi.
 

 

Организация учебного процесса в Лиепайской средней школе Лиедага

Уважаемые учащиеся, родители и педагоги!
 
Для того, чтобы защитить друг друга от COVID-19 в этом учебном году в Лиепайской средней школе Лиедага введены следующие принципы:

1. У 1-6, 9. и 12. классов учёба проходит 100% в школе. У 7, 8, 10 и 11 классов частично удалённое обучение, комбинируя учёбу в школе и учёбу удалённо по неделям.
 
2. Учёба проходит по принципу – «учитель идёт к ученикам», у каждого класса свой кабинет.
 
3. В рамках расписания уроков к классам, расположенным в одном коридоре, будет применена коррекция перемен.
 
4. Согласно расписанию в каждом кабинете будет установлена компьютерная программа со звонками.
 
5. Будет контролироваться и координироваться приходящий и уходящий поток учащихся.
 
6. Питание учащихся будет обеспечиваться по следующему графику:
     + после 3 урока обедают 1 и 2 классы;
     + после 4 урока обедают 3 и 4 классы;
     + после 5 урока обедают 5, 6, 9 и 12 классы и 7, 8 или 10 и 11 классы (во время учёбы в школе).
 
7. Родители проводят и встречают учащихся у дверей (это касается и факультативов), НЕ заходя в школу.
 
8. За оценку состояния ребёнка до входа в школу ответственны родители.
 
Подробное положение в ближайшее время вам будет отправлено по э-классу. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, обращаться к классным руководителям.
 
Мы полагаемся на вас и верим, что, поступая ответственно и cкоординированно, мы сумеем не подпустить COVID-19 в нашу школу. Указанные принципы будут действовать до момента действия указанных государством эпидемиологических ограничений.