You are currently viewing Psiholoģiskais atbalsts vecākiem un skolotājiem
speech icon 2797263 640

Psiholoģiskais atbalsts vecākiem un skolotājiem

Cienījamie vecāki un skolotāji!

COVID 19 izraisītajā ārkārtas stāvoklī ir apdraudēta visas sabiedrības ierastā funkcionešana. Ikdienas saskare ar iepriekš nezināmu veselību apdraudošu situāciju un parastais dzīvesveids, var izsaukt psiholoģisku krīzes reakciju. Darbs ilgstoša stresa apstākļos var ietekmēt jebkuru no mums.  Ja piedzīvojat psiholoģisko krīzi vai stress kļust nepārvarams, lūdzu, vērsieties pēc palīdzības, lai saņemtu atbilstošu atbalstu.

Ņemot vērā radušo situāciju valstī saistībā ar koranavīrusa izplatīšanos, un skolu pāreju uz attālināto mācīšanos, visas skolas meklē risinājumus, lai optimizētu darbu un palīdzētu tikt galā ar psiholoģiskām grūtībām.

Lai to izdarītu, Liepājas Liedaga vidusskolā  tiks organizēts attālinātais psiholoģiskais atbalsts bērniem, vecākiem un skolotājiem. Lai saņemtu palīdzību, varat piezvanīt vai reģistrēties tiešsaistes konsultācijai. Konfidencialitāte ir garantēta.

Pieteikties atbalsta saņemšanai skolas psihologiem var pie diviem skolas psihologiem:

Un, kaut arī šķiet, ka karantinā un stresa laikā daudz ko nevar kontrolēt, ikviens var izdarīt izvēli par labu savai emocionālajai veselībai. Ļoti svarīga ir kohēzija, sajūta, ka neesi viens.Atbalsts viens otram, empātija, vēlme ne tikai runāt, bet arī klausīties, kā arī veselīga humora daļa – tas viss palīdz justies pietiekami spēcīgam pat neskaidrības apstākļos.

Уважаемые родители и учителя!

В условиях нестандартной ситуации вызванной распространением COVID 19, подвергается опасности все привычное функционирование общества. Ежедневное соприкосновение с ситуацией, подвергающей неизвестной угрозе здоровье и привычный уклад жизни, может вызвать кризисную психологическую реакцию. Работа в обстоятельствах длительного стресса может повлиять на любого из нас. Если вы переживаете психологический кризис либо сильный стресс, пожалуйста, обратитесь за помощью, чтобы получить соответствующую поддержку.

Беря во внимание ситуацию  с распространением  коронавируса и переход школ  на удаленное обучение, все школы ищут решения, чтобы оптимизировать работу  и помочь справиться с психологическими трудностями.

Для этого в Лиепайской Лиедага школе организована удаленная психологическая поддержка для детей, родителей и учителей. Для получения помощи можно позвонить по телефону или записаться на онлайн-консультацию. Конфиденциальность гарантирована.

Вы можете обратиться за поддержкой к школьным психологам:

И хотя кажется, что во время эпидемии и эмоционального напряжения многое невозможно контролировать, каждый способен сделать выбор в пользу своего эмоционального здоровья. Очень важна сплочённость, ощущение, что ты не один. Поддержка друг друга, эмпатия, готовность не только говорить, но и слушать, а также здоровая доля юмора — все это помогает чувствовать себя достаточно сильным даже в условиях неопределённости.